Blockchain en la Indústria Asseguradora

Article extret d’Observatorio Blockchain

La tecnologia blockchain ha arribat per a revolucionar nombrosos sectors econòmics i la indústria asseguradora no és una excepció. En els últims anys, aquesta tecnologia ha demostrat el seu potencial per a millorar l’eficiència, la transparència i la seguretat en els processos asseguradors i cada vegada més empreses estan adoptant-la per a obtenir avantatges competitius.

La cadena de blocs és un sistema descentralitzat i transparent que permet la transferència segura d’informació i actius digitals. A diferència dels mètodes tradicionals, on les dades s’emmagatzemen en una ubicació centralitzada i són susceptibles a manipulació o frau, la blockchain utilitza una xarxa de nodes distribuïts que validen i registren cada transacció de manera immutable.

En la indústria de les assegurances, aquesta tecnologia ha demostrat ser una eina poderosa per a optimitzar processos i millorar la confiança en les operacions. La seva capacitat per a automatitzar tasques, reduir costos i garantir la integritat de les dades ha generat un gran interès per part de les companyies asseguradores que busquen adaptar-se a un entorn en constant canvi.

En aquest article, explorarem detalladament els quatre usos més freqüents de la blockchain en la indústria asseguradora. Veurem com aquesta tecnologia està transformant la forma en què les companyies operen i brinden serveis als seus clients, obrint noves possibilitats per al futur de la indústria.

 

El Potencial Transformador de Blockchain en la Indústria d’Assegurances

 

La implementació de blockchain en la indústria asseguradora està impulsant canvis significatius en els processos tradicionals.

Segons un informe de MarketsandMarkets publicat en 2020, es preveu que aquesta tecnologia mobilitzarà al voltant de $1,394 milions en el mercat global d’assegurances en el 2023. Aquesta estimació reflecteix un creixement anual del 84.9% des de 2018, impulsat per diversos factors com l’augment dels fraus, la creixent demanda de sistemes transparents i de confiança, així com la cerca de reducció de costos en el sector.

El potencial transformador de blockchain en la indústria d’assegurances s’ha tornat cada vegada més evident. Un dels avantatges clau és la seva capacitat per a allotjar smart contracts, els quals automatitzen processos com l’emissió de pòlisses, els pagaments de reemborsaments i la gestió de reclamacions. Això no sols millora l’eficiència, sinó que també redueix els costos en la indústria asseguradora. A més, aquesta tecnologia brinda una major transparència i seguretat en la gestió de dades. En emmagatzemar la informació de manera segura i descentralitzada, es dificulta l’accés no autoritzat a les dades, la qual cosa contribueix a la detecció de fraus i a la reducció de pèrdues.

Les 4 aplicacions més comunes de la blockchain en la indústria aseguradora

Com es va esmentar anteriorment, la implementació de la tecnologia blockchain ha demostrat ser una eina inavaluable en l’automatització de processos i el millorament de la transparència en la indústria d’assegurances.

A continuació, aprofundirem en quatre aplicacions específiques d’aquesta tecnologia en el sector assegurador.

 

Implementació de la Identitat Descentralitzada (DID) per a millorar la verificació de la identitat

La Identitat Descentralitzada (DID) és una tecnologia que ha sorgit com una solució innovadora en l’àmbit de la identitat digital. Permet a les persones i organitzacions crear i administrar els seus propis identificadors digitals de manera segura i privada

Amb la DID, els asseguradors poden comptar amb un procés d’autenticació sòlid i basat en la criptografia, la qual cosa ajuda a reduir el risc de fraus i suplantacions d’identitat.

A més, la DID també permet l’accés controlat i segur a la informació d’assegurances. En utilitzar identificadors digitals únics i verificats, es pot garantir que només les persones autoritzades tinguin accés a les dades confidencials de les assegurances. Això proporciona una capa addicional de seguretat i protecció de la privacitat tant per als assegurats com per a les companyies.

Un altre aspecte destacat és que la tecnologia DID és interoperable, cosa que significa que els identificadors digitals creats en una plataforma poden ser utilitzats en diferents sistemes i serveis. Això facilita la integració de dades i processos entre les diferents entitats dins de la indústria d’assegurances.

En adoptar aquesta tecnologia, les asseguradores poden enfortir la confiança dels seus clients, prevenir fraus i agilitzar els seus processos, la qual cosa resulta en una experiència més satisfactòria i segura per a tots els involucrats en l’ecosistema assegurador.

 

Aplicació de la tecnologia DLT per a registrar i verificar les transaccions

La tecnologia de registre distribuït (DLT), és un altre aspecte clau del blockchain que ha trobat aplicacions innovadores en el sector de les assegurances. Aquesta tecnologia permet el registre i la validació de transaccions de manera segura i transparent en una xarxa descentralitzada.Això implica que totes les parts involucrades en una pòlissa d’assegurança, com a asseguradores, intermediaris i assegurats, poden tenir accés a la informació actualitzada i precisa sobre la pòlissa, els pagaments i les reclamacions.

Així mateix, la utilització d’aquesta tecnologia comporta una major eficiència i transparència en la gestió de les pòlisses. En tenir un registre immutable i compartit de les transaccions, es redueixen els errors, els duplicats i les discrepàncies en les dades, la qual cosa agilitza els processos administratius i evita malentesos o disputes entre les parts involucrades. Això és especialment rellevant en la gestió de reclamacions, on la transparència i la verificabilitat de les dades poden ser fonamentals per a garantir una resolució justa i ràpida.

Finalment, la tecnologia DLT també pot ajudar a reduir els costos administratius associats amb la gestió de les pòlisses d’assegurances. En eliminar la necessitat d’intermediaris i de múltiples sistemes de registre, se simplifica el procés i s’eliminen les despeses innecessàries.

 

Optimització de la reinspecció de Riscos

L’ús de la tecnologia blockchain en la reinspecció de riscos representa una aplicació innovadora i eficient en la indústria asseguradora.En el procés tradicional de reinspecció de riscos, les asseguradores han de recopilar i analitzar una gran quantitat de dades per a avaluar la viabilitat i el nivell de risc associat a un contracte d’assegurança. Tanmateix, això pot ser un procés lent i propens a errors, ja que depèn en gran manera de la documentació física i de la intervenció manual.

Mitjançant l’ús del blockchain, les asseguradores poden optimitzar i agilitzar el procés de reinspecció de riscos. En comptar amb un registre descentralitzat i segur, es garanteix la integritat de les dades i s’evita la manipulació o falsificació de la informació. Això permet que les asseguradores puguin verificar automàticament l’autenticitat i veracitat de les dades, reduint així el temps i els recursos necessaris per a dur a terme la reinspecció.

A més, en el context de la reinspecció de riscos, els smart contracts poden automatitzar gran part del procés, realitzant càlculs i anàlisis en temps real per a determinar el nivell de risc associat a un contracte d’assegurança. Això no sols agilitza el procés, sinó que també augmenta la precisió i redueix la possibilitat d’errors humans.

En implementar el blockchain en la reinspecció de riscos, les asseguradores poden prendre decisions més informades i basades en dades verificades. Això no sols millora l’eficiència en l’avaluació de riscos, sinó que també permet a les asseguradores oferir pòlisses més precises i adaptades a les necessitats de cada client.

 

Tokenització d’Actius per a crear nous instruments financers

La tokenització d’actius és una altra de les eines que ha sorgit com una aplicació innovadora i prometedora en la indústria d’assegurances. Aquesta pràctica permet a les asseguradores representar actius tradicionals, com a béns seents, obres d’art, vehicles i més, en forma de criptomonedes o tokens digitals.Una dels avantatges clau de la tokenització d’actius és la capacitat de les asseguradores per a crear nous instruments financers basats en blockchain. En convertir els actius en tokens digitals, les empreses poden dissenyar productes i serveis innovadors que s’ajustin a les necessitats canviants del mercat. Aquests nous instruments financers poden incloure la creació de fons d’inversió tokenitzats, assegurances paramètriques basades en esdeveniments específics o fins i tot la creació de mercats secundaris per al comerç d’actius tokenitzats.

La diversificació de la cartera d’inversions és un altre benefici significatiu de la tokenització d’actius en el sector de les assegurances. En tenir la capacitat de representar una àmplia gamma d’actius en forma de tokens, les asseguradores poden accedir a oportunitats d’inversió que abans eren difícils d’aconseguir. Això els permet gestionar la seva cartera de manera més eficient i mitigar el risc en diversificar les seves inversions en diferents classes d’actius.

Com hem pogut veure al llarg de l’article, la tecnologia blockchain està canviant el paradigma de les asseguradores, oferint solucions innovadores i transformant la forma en què es gestionen els riscos i es brinden els serveis.

El futur de la indústria d’assegurances és modelat per la blockchain, i les companyies que liderin el camí en la seva adopció estaran més ben preparades per a enfrontar els desafiaments i aprofitar les oportunitats en aquest entorn digitalitzat.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »