Subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva

La Generalitat de Catalunya ha publicat unes subvencions per a projectes culturals realitzats amb tecnologies immersives.

Són subvencions per promoure espais i projectes immersius, entesos com aquells projectes culturals originals de caràcter artístic que creen una sensació d’immersió que envolta el públic i el fa sentir completament implicat en l’experiència.

Des del CBCat, tenim experiència treballant amb entitats culturals catalanes, creant sales i experiències en entorns virtuals. El passat mes de novembre vam celebrar la Festa Major del CatVers, on van participar una vintena d’entitats culturals que van crear els seus propis espais al metavers català.

Us encoratgem a aprofitar aquest impuls per dur a terme un projecte al CatVers! Si voleu fer-ho, estem a la vostra disposició!

Les tecnologies immersives incloses en aquest objecte són:

 • Realitat virtual (RV): generació d’entorns digitals que permeten la immersió del públic en un entorn virtual de manera aparentment real. Interacció de la persona usuària d’una manera aparentment real.
 • Realitat augmentada (RA): generació d’elements digitals que complementen i milloren l’experiència del món real amb informació o capes digitals afegides a través de dispositius tecnològics: una experiència del món real mitjançant la seva superposició addicional.
 • Realitat mixta (RM): combinació d’elements virtuals i reals que permeten la interacció amb els dos tipus d’elements, tant reals com virtuals, en temps real.
 • Mapatge (mapping): tècnica artística consistent a projectar llum, imatges o un vídeo sobre una superfície tridimensional, com ara la façana d’un edifici o una escultura, per aconseguir efectes en 3D, sovint amb un acompanyament sonor.
 • Metavers: experiència immersiva a través d’espais virtuals tridimensionals que inclouen components d’interactivitat, corporeïtat i persistència.
 • Espai immersiu: sala o espai, oberts al públic, per a projecció (visual o sonora) o per a la disposició de pantalles al voltant de l’espectador i que comprèn de manera contínua tot el seu angle de visió i, per tant, genera la sensació d’immersió completa en un entorn diferent del real.

Els projectes objecte d’aquestes subvencions han de tenir com a temàtica el patrimoni cultural, les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, la música i els audiovisuals.

Es poden atorgar subvencions en les dues modalitats següents:

 1. Suport per a les despeses per a la creació i la promoció de projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva.
  • L’import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 80% del pressupost total del projecte
  • La quantia de la subvenció és d’un màxim de 100.000,00 euros.
 2. Suport per a la implantació, millora o actualització d’equipament tecnològic per a sales immersives.
  • L’import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 50% del pressupost total del projecte,
  • La quantia de la subvenció és d’un màxim de 50.000,00 euros.

Només es pot presentar una sol·licitud per a cada modalitat.

Queden exclosos de les subvencions els projectes següents:

a) De contingut no cultural: aquells en què l’àmbit temàtic principal sigui la salut, l’educació, la promoció institucional no vinculada a la cultura, el sector immobiliari, la publicitat o el màrqueting, o qualsevol altre que no preveu la base 1.2.

b) Amb continguts de caràcter pornogràfic o violent.

c) Aquells projectes que, malgrat ser de contingut cultural, formen part d’una estratègia turística o comercial en favor d’indrets o productes no vinculats de manera principal a la cultura.

d) Els espais no dedicats de manera exclusiva a l’àmbit cultural o que formin part de centres comercials.

e) Els espais privats dedicats de manera exclusiva a la producció cultural.

 

Més informació de les subvencions, i tramitació

Ajuts Innotrack per a la transformació del sector agroalimentari i pesquer

Procés d’aplicació obert del 30/12/22 al 27/2/23

L’objecte dels ajuts és el foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer, alineat amb els objectius del Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya (PEAC).

A qui va dirigit?

 • A productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions.
 • A empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions.
 • A cooperatives agràries i les seves associacions o federacions.
 • A comunitats de regants.
 • A artesans alimentaris i els seus gremis.
 • A grups d’acció local per al desenvolupament local de Leader.

Objecte dels ajuts

Hi ha 9 línies d’ajuts:

 1. Línia d’ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental de producte. Beneficiaris: Titulars d’explotacions agràries (agrícoles i ramaderes) que en el moment de presentar la sol·licitud hagin presentat la DUN i/o l’actualització del cens (segons escaigui) de l’anualitat corresponent i utilitzin un quadern d’explotació digital amb tots els camps que intervenen en el càlcul del perfil de sostenibilitat complets.
 2. Línia d’ajuts per a la creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits. Beneficiaris: Entitats públiques, Entitats sense ànim de lucre o vinculades a l’ESS (associacions, fundacions, cooperatives, etc.) o Empreses agroalimentàries (aliances de mínim tres persones físiques i/o jurídiques que es constitueixen com a persona jurídica).
 3. Línia d’ajuts per a la creació i millora dels processos productius, l’eficiència de petits escorxadors fixos i/o mòbils i activitats annexes d’obtenció i preparació de carn i productes carnis i d’establiments de manipulació de carn de caça. Beneficiaris: Titulars o explotadors de petits escorxadors o titulars d’establiments de manipulació de caça (persones físiques i jurídiques).
 4. Línia d’ajuts per al foment de projectes transformadors i per a l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari. Beneficiaris: Persones físiques, Cooperatives agràries, Persona jurídica, micro o petita empresa, Entitats, fundacions i associacions amb projectes transformadors agroalimentaris que augmentin l’autoestima alimentària del territori.
 5. Línia d’ajuts per al suport en el compliment de la normativa d’higiene i qualitat als petits elaboradors. Beneficiaris: Entitats associatives que representin els interessos d’una única activitat artesanal alimentària.
 6. Línia d’ajuts per a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari. Beneficiaris: PIMES del sector agroalimentari.
 7. Línia d’ajuts per al foment pel relleu generacional de negocis d’artesania alimentària. Beneficiaris: Persona física o jurídica que agafa l’activitat artesanal.
 8. Línia d’ajuts per al foment de projectes liderats per dones, relacionats amb la transformació d’aliments. Beneficiaris: Dones que liderin projectes duts a terme en entorns rurals o marítims.
 9. Línia d’ajut INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa. Beneficiaris: a. Productors agraris, Empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions, Cooperatives agràries i les seves associacions o federacions i Artesans alimentaris i els seus gremis, entre d’altres.

Descarrega aquí la infografia relacionada amb les línies d’ajuts en PDF.

 

Sol·licitar l’ajut

Translate »