DACblock

El projecte DACblock té com a objectiu desenvolupar un sistema de certificació basat en tecnologia blockchain per acreditar qualsevol mena de resultats o assoliments formatius i/o professionals. Aquest sistema permetrà verificar i emmagatzemar de manera segura i immutable tota mena de credencials, com ara titulacions acadèmiques, acompliments de cursos, resultats de processos de selecció, assignacions de contractes, assistència a jornades i altres fites o assoliments rellevants.

Propòsit del projecte

El propòsit fonamental del projecte DACblock és proporcionar un sistema confiable i eficient per a la certificació de proves de resultats. La tecnologia blockchain garanteix la immutabilitat i la transparència en la gestió d’aquestes acreditacions. La solució DACblock, elimina la necessitat d’intermediaris i garanteix que les dades relacionades amb els resultats i assoliments es conservin de manera segura, siguin accessibles i verificables per a tots els participants involucrats.

Beneficis

El projecte DACblock ofereix nombrosos beneficis i avantatges:

Eficiència i Reducció de Costos

L’ús de tecnologia blockchain elimina la necessitat d’intermediaris i processos manual, contribuint a una gestió més eficient i a la minimització dels costos associats, en especial de la validació de documentació.

Transparència i Accessibilitat

La informació sobre les proves de resultats és accessible per a totes les parts interessades amb un alt nivell de transparència, facilitant la verificació i eliminant la dependència d’entitats de confiança externes.

Validesa i Fiabilitat

Les certificacions emmagatzemades en la blockchain són immutables i inalterables, dotant de confiança als registres de credencials emmagatzemades.

Seguretat i Privadesa

La informació emmagatzemada a la blockchain es protegeix mitjançant mecanismes criptogràfics avançats, garantint la seguretat i privadesa de les dades dels participants.

Facilitació de Processos

DACblock simplifica els processos de certificació i verificació, estalviant temps i esforços en la validació d’acreditacions.

Implementació

En l’actualitat, el projecte DACblock es troba en una fase inicial en què s’està desenvolupant i provant el sistema de certificació dins de la Cambra de Comerç de Barcelona. S’han seleccionat diversos processos de resultats en diverses àrees per a la seva validació i emmagatzematge en la blockchain. Es preveu que aquest pilot es completi aviat.

Un cop finalitzada la prova de concepte, el projecte es desplegarà per a ser utilitzat en diferents sectors i per altres organitzacions.

Participació i Col·laboració

El projecte DACblock està obert a la col·laboració amb altres institucions, organitzacions educatives, empreses i governs que tinguin un interès a millorar i facilitar la notarització de testimonis de resultats i assoliments. Hi ha diverses formes de participar i col·laborar en aquest projecte:

Institucions Educatives i Organitzacions: A partir de l’any vinent, podran unir-se com a usuaris del projecte i implementar el sistema de certificació DACblock per acreditar les titulacions acadèmiques i altres resultats importants.

Empreses i Administracions: La col·laboració amb empreses i governs pot accelerar la implementació del projecte en diferents àmbits i sectors.

Què aporta la tecnologia blockchain al projecte?

La tecnologia blockchain és el pilar central del projecte DACblock i ofereix un seguit de característiques clau per a l’èxit d’aquesta iniciativa:

  • Immutabilitat: Les acreditacions notaritzades es registren en blocs de la cadena de blocs de manera immutable, garantint que no puguin ser modificades ni alterades amb el temps.
  • Descentralització: La informació es distribueix i emmagatzema en una xarxa de nodes, eliminant la necessitat d’una autoritat central per a la validació.
  • Transparència i Verificabilitat: Totes les dades notaritzades es fan públiques i accessibles, permetent a les parts interessades verificar la validesa i autenticitat de les acreditacions.
  • Seguretat: Les dades es protegeixen amb mecanismes criptogràfics avançats, assegurant la integritat i la confidencialitat de la informació.

En resum, DACblock representa una solució revolucionària per acreditar testimonis de resultats de manera segura, eficient i descentralitzada, amb l’objectiu de millorar la confiança i l’accessibilitat en el procés de notarització en diferents àmbits i sectors.

Translate »