La tecnologia Blockchain en el sector agrícola

Article extret d’Observatorio Blockchain

El sector agrícola s’enfronta a desafiaments i demandes cada vegada majors en termes de traçabilitat, eficiència i transparència. En aquest context, la tecnologia blockchain ha emergit com una eina revolucionària amb el potencial de transformar la forma en què es duen a terme les operacions en aquesta indústria.

Blockchain ofereix una forma segura i descentralitzada d’emmagatzemar i gestionar registres digitals. La seva capacitat per a crear un llibre de comptabilitat immutable i transparent ha despertat un gran interès en el sector.

Des del registre de les llavors, garantint la seva autenticitat i qualitat, fins a la traçabilitat de les plantes al llarg del seu cicle de vida, aquesta tecnologia ofereix una forma segura i transparent de mantenir registres precisos.

En aquest article, explorarem les diverses aplicacions de la blockchain en el sector agrícola. Descobrirem com aquesta tecnologia està revolucionant la forma en què es duu a terme l’agricultura i com s’està aplicant en països com Mèxic, Espanya, el Brasil i l’Argentina.

Com aprofitar el potencial de Blockchain en la indústria agricultura

La tecnologia blockchain ha demostrat la seva utilitat en diverses indústries, i el sector agrícola no és una excepció. Segons ReportLinker, s’estima que el valor de la cadena de blocs en les cadenes de subministrament d’aliments i l’ecosistema agrícola aconseguirà els 429,7 milions de dòlars durant 2023.

La cadena de subministrament agrícola implica múltiples passos, des de l’agricultura fins a l’envasament de productes. Aquesta complexitat requereix traçabilitat i transparència per a garantir la seguretat dels cultius, i aquí és on entra en joc Blockchain. La capacitat d’aquesta eina per a emmagatzemar i administrar dades permet la traçabilitat i facilita la implementació de sistemes intel·ligents d’agricultura i assegurances basades en índexs de cultius.

La col·laboració de totes les parts involucrades és crucial per a aprofitar al màxim la tecnologia blockchain en l’agricultura. Mitjançant la seva implementació, es poden millorar la traçabilitat, l’eficiència, la seguretat alimentària i el control de qualitat.

Quatre casos d’ús destacats de la tecnologia Blockchain en el sector agrícola

Com hem explicat anteriorment, la tecnologia blockchain aplicada en el sector agrícola pot brindar solucions innovadores en diversos aspectes de la cadena de subministrament.

Quatre casos d’ús destacats són la traçabilitat de productes, les certificacions i denominacions d’origen, la tokenització d’actius i el sistema de pagament descentralitzat entre els actors del procés productiu. A continuació, explorarem cadascun d’ells per a comprendre la seva importància i impacte.

Traçabilitat de productes en el sector agrícola

La blockchain brinda la possibilitat de registrar cada etapa del procés agrícola, la qual cosa permet als consumidors rastrejar l’origen dels productes de manera transparent. Imaginem que un consumidor compra un paquet de maduixes en el supermercat. En escanejar el codi QR en l’empaquetatge amb el seu telèfon mòbil, accedeix a informació emmagatzemada en la blockchain. Pot veure que les maduixes provenen d’una granja específica que utilitza pràctiques agrícoles orgàniques, sense pesticides. A més, pot verificar la data de collita i el transport adequat en cadena de fred per a mantenir la seva frescor. Fins i tot pot consultar els resultats de proves de laboratori que garanteixen la qualitat i seguretat de les maduixes.

La traçabilitat de productes a través de la blockchain beneficia no sols als consumidors, sinó també als agricultors i altres actors de la cadena agrícola. Permet als agricultors demostrar la qualitat i autenticitat dels seus productes, millorar l’eficiència i detectar i solucionar ràpidament qualsevol problema o incidència en el procés.

Certificacions i denominacions d’origen amb blockchain

La blockchain també s’utilitza com una eina per a certificar i autenticar les denominacions d’origen en el sector agrícola, la qual cosa té un impacte significatiu en la protecció de l’autenticitat dels productes.

Per exemple, en el cas del cafè, pot emprar-se per a autenticar i certificar els grans de cafè d’origen únic. Cada paquet de cafè pot comptar amb un identificador que verifica la regió o finca específica d’on prové.

Aquest enfocament permet als consumidors conèixer l’origen precís del producte que estan adquirint i brinda als productors una eina de confiança per a demostrar que els seus productes són genuïns i compleixen amb els estàndards establerts per a aquesta denominació específica.

Tokenització blockchain en el sector agrícola

La tokenització pot transformar la forma en què es representa i es comercialitza amb actius físics en el sector agrícola. En la seva essència, la tokenització converteix un valor tangible en un actiu digital únic, representat per un token en una xarxa blockchain. Els tokens utilitzats són no fungibles, cosa que significa que cadascun té un valor únic i està sostingut per un actiu físic específic.

Al llarg del món s’han desenvolupat plataformes i projectes que apliquen la tokenització en el sector agrícola. Per exemple, una plataforma tokenitza caps de bestiar, permetent rastrejar la seva informació des de la genealogia fins al consumidor final. Unes altres tokenitzen productes agrícoles com la soia, el blat de moro i el blat, mentre que unes altres ho fan amb vaques prenyades o les bosses de sucre.

Així mateix, la tokenització en l’agro ofereix altres avantatges, com la possibilitat d’utilitzar els tokens com a garantia per a obtenir préstecs, intercanviar-los per inputs o serveis, i agilitzar la gestió de transaccions en la cadena de subministrament. En adoptar aquestes tecnologies, el sector agrícola es beneficia de millores en la traçabilitat, la seguretat i l’eficiència, tant en l’àmbit productiu com en el logístic, comercial i financer.

Pagaments descentralitzats entre actors de la cadena de subministrament

L’adopció de la blockchain com un sistema de pagament descentralitzat pot brindar nombrosos beneficis als productors. En primer lloc, en eliminar intermediaris financers, els agricultors poden rebre pagaments directament dels compradors o consumidors finals, la qual cosa redueix els costos associats a les transaccions i els permet obtenir una major part del valor dels seus productes.

A més, l’automatització dels pagaments a través de contractes intel·ligents agilitza el procés de pagament i elimina la necessitat de realitzar reconciliacions manuals. Això proporciona als agricultors una major certesa i seguretat en el flux de fons, ja que les transaccions es registren de manera immutable en la blockchain, la qual cosa garanteix la transparència i evita possibles disputes o retards en els pagaments.

Un altre aspecte destacat és que aquesta tecnologia pot servir com una eina perquè els agricultors demostrin el seu historial creditici i accedeixin a finançament alternatiu. En registrar de manera transparent i de confiança el seu historial de transaccions i pagaments en la blockchain, els agricultors poden construir un perfil creditici sòlid, la qual cosa els facilita obtenir préstecs o línies de crèdit d’institucions financeres o altres inversors interessats a donar suport a projectes agrícoles.

La implementació d’un sistema de pagament descentralitzat basat en blockchain no sols beneficia als agricultors, sinó que també enforteix tota la cadena de subministrament agrícola en fomentar relacions comercials justes i equitatives entre els actors involucrats.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »