Què són les finances regeneratives (ReFi)

Article extret d’Observatorio Blockchain

Les finances regeneratives, també conegudes com ReFi, són un enfocament innovador en l’àmbit financer que busca crear un impacte positiu en la societat i en el medi ambient. A diferència de les finances tradicionals, que se centren principalment en la maximització del benefici econòmic. Les finances regeneratives es basen en la idea que l’economia ha de treballar en harmonia amb la naturalesa per a crear un futur sostenible per a tots.


En aquest article, explicarem què són les finances regeneratives i com funcionen. També analitzarem com aquest enfocament pot ajudar a construir un futur més sostenible i resilient. Així com alguns exemples d’iniciatives i projectes blockchain que estan implementant aquesta perspectiva.

Què són les ReFi o Finances regeneratives?

Les ReFi, o Finances Regeneratives, s’enfoquen a generar valor econòmic i financer de manera sostenible i conscient. A diferència de DeFi, el seu enfocament està a construir un futur més equitatiu i sostenible. Per a aconseguir-ho, utilitzen el poder de les finances descentralitzades. Creen valor col·lectiu i milloren la qualitat de vida de tota la comunitat, especialment d’aquells sectors més necessitats.

Aquestes finances tenen una mirada holística que considera no sols el progrés econòmic, sinó també el social, cultural i ambiental. La intenció és crear una cultura i un sistema econòmic en el qual empreses, fons, indústries, individus i agrupacions treballin junts per a prendre decisions de negocis, inversió o desenvolupament que tinguin un impacte positiu en el medi ambient i el benestar comú.

A més de tenir un impacte real i durador en el món, les ReFi també ofereixen incentius econòmics, com el rendiment per aportar fons a un projecte o el lliurament d’un token que augmenti el seu preu en el futur. Aquests incentius permeten que les finances regeneratives no sols generin prosperitat compartida per a tots, sinó que també ofereixin oportunitats d’inversió i creixement econòmic sostenible.

Antecedents que van portar al sorgiment de les ReFi

Els antecedents que van portar a la creació de les ReFi es troben en la preocupació per l’explotació excessiva de recursos públics compartits i l’impacte negatiu en el medi ambient. Així com en l’aparició de la tecnologia blockchain i les finances descentralitzades (DeFi).

En primer lloc, la «tragèdia dels béns comuns» exposada per l’ecologista Garret Hardin en 1968 planteja com el creixement de la població i el desenvolupament poden conduir a la sobreexplotació de recursos compartits, com l’aigua i l’aire, sense una solució clara per a preservar l’ambient. Aquest concepte ressalta la necessitat d’abordar de manera responsable i sostenible l’ús dels recursos naturals.

En 2015, l’economista John Fullerton va proposar el concepte de «Capitalisme Regeneratiu» com una alternativa al sistema econòmic tradicional. Argumentant que era necessari transformar l’estratègia d’extracció i explotació de recursos per a respondre millor a les necessitats de tots sense danyar el medi ambient ni afavorir a grups privilegiats. Fullerton planteja un enfocament més integral i equitatiu que busca crear prosperitat compartida per a tots, incloent-hi la naturalesa.

Les ReFi fusionen aquestes idees amb les oportunitats que ofereix la tecnologia blockchain i les finances descentralitzades (DeFi). Les ReFi permeten a qualsevol persona accedir a eines financeres i participar com a inversor o financiador en projectes sostenibles i responsables, utilitzant fons cripto.

D’aquesta manera, ReFi cerca promoure la inversió en projectes que millorin la qualitat de vida de grups o espècies, i alhora preservar l’ambient i els recursos per al futur.

Avantatges i desavantatges de les Finances Regeneratives

Les ReFi ofereixen diversos avantatges en comparació amb els sistemes financers tradicionals. Algunes d’aquestes són:

Major sostenibilitat: Les ReFi se centren en la sostenibilitat a llarg termini de l’economia i el medi ambient, la qual cosa les converteix en una alternativa més responsable i conscient per a aquells que busquen invertir i participar en el sistema financer.

Més transparència: Les ReFi utilitzen tecnologia descentralitzada i blockchain per a registrar i verificar transaccions, la qual cosa augmenta la transparència en les operacions.

Una major inclusió financera: Les ReFi tenen com a objectiu democratitzar l’accés als serveis financers a través de tecnologia descentralitzada i noves formes de finançament, la qual cosa permet que més persones tinguin accés a aquests.

Fomenten la participació activa dels usuaris: Les ReFi involucren activament als usuaris en la presa de decisions a través d’estructures de governança descentralitzada, la qual cosa els dona veu i vot en la direcció que pren el sistema.

Generen major valor: Les ReFi creen noves oportunitats de negoci i beneficien a l’economia en general en generar ocupació, incentivar la innovació i fomentar-la

Malgrat els avantatges que ofereixen, les Finances Regeneratives també presenten alguns possibles desavantatges que és important tenir en compte. A continuació, es presenten algunes d’elles.

Falta de regulació: a l’ésser un sistema financer descentralitzat, poden estar subjectes a un major risc de frau i altres delictes financers.

Problemes de liquiditat: pel fet que són relativament noves, poden no tenir suficient liquiditat per a satisfer totes les necessitats dels usuaris. Això pot limitar el seu abast i eficàcia.

Dificultat d’adopció: les ReFi poden resultar complicades per a les persones que no estan familiaritzades amb les tecnologies financeres descentralitzades i poden no estar disposades a assumir els riscos associats.

Cinc projectes ReFi destacats

Dins de l’ecosistema ReFi, existeixen projectes que destaquen pel seu enfocament en la sostenibilitat i la inclusió financera. A continuació, presentem alguns exemples destacats.

Toucan Protocol:

Aquest projecte tokenitza bons de carboni de projectes de silvicultura que compleixen uns certs estàndards, i els diposita en un «pool de carboni». Els usuaris reben tokens referenciats de carboni, que poden intercanviar en exchanges descentralitzats, usar com a col·laterals en DeFi o com a reserva de valor. El «primer pool de carboni» de Toucan és anomenat BCT (Base Carbon Tool).

Altres projectes similars són Flowcarbon, Open Forest Protocol o Moss que també tokenitzen bons de carboni.

Giveth:

És una plataforma de donatius construïda sobre la blockchain d’Ethereum, que recompensa als donants amb tokens de governança. Els projectes secundats inclouen comunitats de desenvolupadors, comunitats que busquen crear el seu propi sistema econòmic i monedes locals, estudiants que realitzen recerques ambientals o alleujar la pobresa d’alguna comunitat.

Celo:

Utilitza DeFi com a eina per a fer préstecs de manera senzilla i automatitzada a través de crèdits delegats. Els proveïdors de liquiditat poden transferir el seu crèdit a una altra persona que llavors pot obtenir un préstec no col·lateralitat, i rebre un interès sobre el seu col·lateral.

EthicHub:

Permet a petits agricultors desbancarizats d’Amèrica Llatina obtenir préstecs a taxes assequibles per a finançar les seves activitats productives tant de cultiu com exportació. Els connecten amb inversors que impulsen la seva productivitat.

KlimaDAO:

El projecte KlimaDAO té com a objectiu construir una economia verda i enfortir el finançament climàtic de projectes de sostenibilitat a nivell mundial. El seu enfocament se centra en un esquema que recompensa als usuaris per utilitzar els seus serveis i, d’aquesta manera, reduir la seva petjada de carboni. Donen suport al desenvolupament de projectes sostenibles a tot el món.

Dianelum:

Projecte sustentat per diamants creats en laboratori amb zero emissions de carboni com a motor del luxe i de la revolució del món de l’energia. Cerca una alternativa sostenible als diamants de mina amb diamants creats en laboratori, amb les mateixes característiques. A més poden ser utilitzats per a la creació de bateries d’energia renovable molt més duradores.

Com hem pogut veure, les finances regeneratives ofereixen una alternativa financera més sostenible i responsable. Busquen impulsar l’economia d’una forma més justa i equitativa. Al mateix temps fomenten el desenvolupament d’activitats més amigables amb el medi ambient.

La transició cap a una economia més sostenible és un repte que enfronta la societat en el seu conjunt. Les finances regeneratives poden exercir un paper fonamental en aquest procés.

En invertir en projectes sostenibles i fer costat a comunitats desfavorides, podem construir un futur més just i pròsper per a tots, mentre cuidem el planeta en el qual vivim.

 

Si teniu comentaris sobre algun dels continguts del butlletí CBCat, si voleu tractar algun tema, o si, per alguna raó, algun dels enllaços anteriors no funciona, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: info@cbcat.io

Els articles del CBCat s’escriuen i se seleccionen amb cura per fer promoure l’evolució dels sectors blockchain i els Actius Digitals, però es recomana als lectors que facin assessorament professional abans de dur a terme qualsevol acció basada en qualsevol dels enllaços i informació anteriors. El Centre Blockchain de Catalunya no assumeix cap responsabilitat per qualsevol acció que els lectors de l’article puguin prendre.

Segueix-nos a Twitter i LinkedIn

Translate »