reWatt Peers

El projecte reWatt Peers és una innovadora iniciativa desenvolupada pel CBCat, amb el suport de l’Ajuntament de Badalona, que té per objectiu permetre la venda d’excedents de l’autoconsum energètic, tant a escala individual com col·lectiu. L’autoconsum energètic està regulat a Espanya pel RD 244/2019 i les seves recents modificacions que estableixen les distàncies màximes entre el punt de generació i consum d’energia. La tecnologia blockchain afegeix una capa addicional de servei que aporta desintermediació en la gestió dels excedents d’energia, permetent als prosumidors realitzar intercanvi d’energia en un format peer-to-peer (p2p).

Propòsit del projecte

El propòsit principal del projecte reWatt Peers és fer possible l’intercanvi energètic a escala econòmica entre consumidors. Mitjançant l’ús de l’eina reWatt Peers, els prosumidors podran compartir els excedents d’energia generats pel seu sistema d’autoconsum amb altres consumidors de la mateixa comercialitzadora, fomentant la col·laboració i la participació activa en la generació d’energia renovable.

Beneficis

El projecte reWatt Peers ofereix una sèrie de beneficis significatius en diversos àmbits:

Optimització de Recursos i Sostenibilitat Energètica

Amb l’ús de reWatt Peers, els prosumidors poden intercanviar els excedents econòmics d’energia generats, contribuint a una millor utilització dels recursos energètics i a una major sostenibilitat en el consum d’energia.

Descentralització i Reducció de Dependències

La tecnologia blockchain permet gestionar l’intercanvi d’energia directament entre prosumidors i consumidors, eliminant la necessitat d’intermediaris i reduint les dependències del sistema centralitzat.

Transparència i Confiança

Gràcies a la immutabilitat dels registres de la blockchain, tots els participants poden accedir i verificar la informació de les transaccions d’energia, generant un alt nivell de confiança i transparència en el procés.

Economia Col·laborativa i Impacte Positiu

Mitjançant la compartició d’energia entre els prosumidors i consumidors, es promou una economia col·laborativa i un impacte positiu en la transició cap a un futur energètic més sostenible.

Implementació

Actualment, el projecte reWatt Peers es troba en fase de desenvolupament en què s’està duent a terme un pilot per provar i validar la funcionalitat de l’eina. A finals de 2023 es completarà el pilot a Badalona i durant el 2024 s’explotarà via llicència d’ús.

Participació i Col·laboració

El projecte reWatt Peers està obert a la col·laboració amb altres empreses, organitzacions i institucions que comparteixin l’interès per millorar l’autoconsum energètic i promoure l’ús d’energia renovable. Hi ha diverses maneres de participar i col·laborar:

Empreses i consumidors: Podran sol.licitar llicència d’ús de l’eina reWatt a la finalització de la prova pilot, prevista per finals del 2023.

Patrocinadors i inversors: La col·laboració de patrocinadors i inversors permetrà afegir funcionalitats addicionals a l’eina bàsica reWatt actualment en desenvolupament.

Què aporta la tecnologia blockchain al projecte?

La tecnologia blockchain és un component clau del projecte reWatt Peers, ja que proporciona una sèrie de característiques essencials per a la seva efectivitat:

Descentralització: La informació sobre l’equivalent econòmic de l’intercanvi d’energia es descentralitza i s’emmagatzema en un llibre de transaccions descentralitzat, la cadena de blocs, eliminant la dependència d’un repositori gestionat per una autoritat central.

Transparència: Totes les transaccions del servei es registren de forma immutable en aquest llibre públic de transaccions, garantint la transparència i l’accessibilitat de la informació per a tots els participants.

Seguretat: La tecnologia blockchain utilitza mecanismes criptogràfics avançats per protegir les dades i assegurar la seva integritat i privacitat. 

Traçabilitat: El rastreig de les transaccions d’intercanvi econòmic d’energia es pot realitzar a través de tota la cadena de producció i consum, proporcionant una traçabilitat completa de la generació i utilització de l’energia.

Eficiència i Rapidesa: La utilització de blockchain permet una gestió més eficient i ràpida de les transaccions, eliminant intermediaris i minimitzant els temps d’espera.

En conjunt, el projecte reWatt Peers representa una innovadora solució per a l’autoconsum energètic, amb un enfocament sostenible i descentralitzat, impulsa’t per la tecnologia blockchain per a una transició cap a un model energètic més eficient i ecològic.

Translate »