Subvencions per a Projectes de Blockchain

El CBCat, de la Cambra de Comerç de Barcelona, juntament amb el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i el cofinançament de FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), impulsen un programa de subvencions per a la implantació de solucions que impactin qualsevol àmbit de l’empresa (intel·ligència de negoci, gestió empresarial, eines col·laboratives, intel·ligència de negoci, sistemes de fidelització, reputació online, comerç electrònic, etc.), sempre que estiguin basades en tecnologia blockchain.

Aquesta subvenció suposa un 50% dels projectes, fins a un màxim de 3.500 €.

Aquesta subvenció va dirigida a totes les empreses catalanes que compleixin els següents requisits:

 • Ser una PiME (petita o mitjana empresa) o autònom (menys de 250 treballadors).
 • Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • Complir la norma de minimis (Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis), és a dir, no haver rebut ajuts de qualsevol Administració Pública que sumats siguin superiors a 200.000 € en els darrers tres anys, 100.000 euros en el cas d’empreses que operin al sector transport per carretera.
 • Estar donat d’alta al Cens de l’IAE. Independentment dels epígrafs de l’IAE en què estiguin donades d’alta, queden exceptuades aquelles empreses que operin als sectors de la pesca, l’aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles que figuren a la llista de l’Annex I del TFUE.
 • No trobar-se sotmesa a cap de les prohibicions a què fa referència l’article 13 de la Llei 38/2003.

Convocatòria, Terminis i Sol·licituds

Fase 1 Diagnòstic assistit Gratuït

Aquesta fase inclou un diagnòstic assistit i personalitzat, es farà una anàlisi del nivell de digitalització de l’empresa i una recomanació sobre projectes de blockchain a implantar

Fase 2 Implantació

Després de l’anàlisi i l’informe de recomanacions de projectes Blockchain a implantar, podràs obtenir una subvenció del 50% de la despesa elegible (7.000 € màxim despesa elegible).

A tenir en compte

L’avaluació de sol·licituds de participació i admissió d’empreses a la Subvenció es realitzarà en l’ordre en què hagin registrat a la seu electrònica.

És imprescindible disposar de certificat digital i de l‘aplicació Autofirma

Documentació a presentar per optar a la subvenció:

 • Sol·licitud i declaració jurada.
 • En cas de Persona Física (autònom), còpia del DNI del sol·licitant.
 • En cas de Persona Jurídica, còpia de:
  • DNI del signant de la sol·licitud amb poders suficients
  • Escriptures del poder de representació de la persona que signa la sol·licitud (la persona signades haurà de tenir la condició de representació legal de l’empresa)
  • Targeta d’Identificació Fiscal de l’empresa

La resolució de les sol·licituds seran notificades per mitjans telemàtics.

La implantació del projecte ha de ser abans 15 de novembre de 2022.

Programa subvencionat per:

Fons Europeu de Desenvolupament Regional: Una manera de fer Europa

Translate »