Tag Archive for: CBCat

El CBCat presenta a Badalona la seva subseu especialitzada en energia

Des del CBCat hem presentat juntament amb l’Ajuntament de Badalona, el Node d’Energia, la nova subseu del nostre centre, especialitzada en l’aplicació de la blockchain en el sector energètic. Aquest node comptarà amb un equip propi, i s’ubicarà al BCIN (Badalona Centre Internacional de Negocis).

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

El CBCat presentarà a Badalona el Fòrum Narcís Xifra d’Energia

El CBCat i l’Ajuntament de Badalona presentaran el pròxim dimecres 26 d’octubre el Fòrum Narcís Xifra, el primer projecte del Node d’Energia del CBCat, amb seu a la ciutat del barcelonès. 

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

 

 

Primera sessió #D4APulse: els col·loquis mensuals organitzats per Democracy4All i el CBCat

El dimecres dia 16, l’event Democracy4All , en col·laboració amb el Centre Blockchain de Catalunya (CBCat) i la contribució de BlockW va celebrar el primer event D4A Pulse.

Es tracta d’unes tertúlies en format virtual, que tindran una periodicitat mensual, centrant-se cada sessió en els temes més candents del moment relacionats amb la blockchain, i amb la presència de diversos col·laboradors experts en el tema. Aquesta primera trobada digital, durant el mes de març, s’ha centrat en els passis digitals de vacunació i tests, que estan a l’ordre del dia.

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

Dones per a les dones

Blockchain per la diversitat i la inclusió

Et són familiars els noms d’Ada Lovelace, Grace Hopper, Hedy Lamarr o Annie Easley? Si és així, felicitats, els teus coneixements d’història de la ciència i la tecnologia van més enllà del que s’ensenya habitualment; si per contra, has contestat que no, dona una ullada a Google, segur que aprens alguna cosa! Aquests noms són la prova que les dones sempre han estat interessades i implicades en la ciència i la tecnologia, encara que rarament hi tinguessin accés professionalment, i encara menys reconeixement per la seva feina.

Image for post

Per sort, les coses estan canviant.

Aquest contingut està restringit als membres del CBCat. Registra't

A global standard for digital health certificates

The 17th of March is the date given by the European Commission to give the next step regarding the “Digital Green Pass”, meaning the digital certificate for Covid-19 vaccination and tests. The Commission has been quite ambiguous when giving details, and even though some media channels have reported that this month an enforceable model of the “green pass” will be made public, apparently the only thing presented on the 17th will be a legislative proposal, fundamental for these certificates to become a reality. 

As the Blockchain Center of Catalonia (CBCat), we celebrate the European Union’s initiative regarding these digital certificates, which will allow for a certain economic and touristic reopening, inside the member countries. Even though the EU has still not publically announced any more details about the type of digital certificate they are considering, Ursula von der Leyen, President of the European Commission, has stated through her social media that it will “respect data protection, security and privacy”. The European Union aims to have these certificates ready by summer; however, as published in Euronews, the draft law will be followed by, at least, three months of technical work, to prepare the system, which will mean that the certificates will be ready no sooner than July. Some of the Union’s countries, such as Denmark and Greece, have already announced that, if the common project is delayed, they will go ahead and continue to develop said certificates on their own. 

We encounter here a potential problem: if every country develops its own system without standard criteria, we could find that the different models are not compatible with one another. The ideal scenario would be, therefore, to create a standard, not European, but global. Because the European “Digital Green Pass” sounds great, but what about American, Chinese or Russian tourists who want to enter the EU? And what if it is us, EU members, who want to cross the border? Isn’t it just common sense that, in a pandemic that affects the whole world, we all work together in a global solution?

Here is where the Good Health Pass Collaborative, comes in. The Good Health Pass is an open, inclusive, cross-sector initiative, bringing together leading companies and organizations from the technology, health, and travel sectors. Their aim is to create a blueprint for interoperable digital health pass systems and building a safe path to restore international travel and restart the global economy. According to Dakota Gruener, ID2020 Executive Director: “Fragmentation is a risk we simply cannot ignore. To be valuable to users, credentials need to accepted at check-in, upon arrival by border control agencies, and more. We can get there – even with multiple systems – as long as solutions adhere to open standards and participate in a common governance framework. But without these, fragmentation is inevitable, and travellers – and the economy – will continue to suffer needlessly as a result.”

The CBCat shares Good Health Pass’s opinion; that is, in fact, the reason that we are one of the project’s partners, together with the International Chamber of Commerce, and other pioneer companies. 

Un estàndard mundial per als passis de salut digitals

El dia 17 de març és la data fixada per la Comissió Europea per fer el següent pas amb relació al “Digital Green Pass“, és a dir, el certificat digital de vacunació i tests de Covid-19. La Comissió ha estat força ambigua a l’hora de donar detalls, però malgrat que alguns mitjans s’han fet ressò que aquest mes ja es posarà sobre la taula un model executable de “passi verd”, sembla que l’únic que es presentarà el dia 17 serà la proposta legislativa per tal que aquests certificats siguin possibles.

Des del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), celebrem l’aposta de la Unió Europea per uns certificats digitals que permetin un cert grau de reobertura econòmica i turística dins dels països membres. Malgrat que la UE encara no ha fet públics més detalls sobre el tipus de passi digital que estan estudiant, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, sí que ha comunicat mitjançant les seves xarxes socials que aquest “respectarà la protecció de dades, la seguretat i la privacitat”.

L’objectiu de la UE és tenir aquests passis llestos per l’estiu, però, tal com publica Euronews, l’esborrany de llei que es presentarà el dia 17 de març, anirà seguit de tres mesos de feina tècnica per a la preparació del sistema, fent que els passis digitals estiguin llestos, com a aviat, a inicis de juliol. Alguns països de la Unió, com Dinamarca i Grècia, ja han comentat que, si el projecte comú s’endarrereix, es plantegen tirar-lo endavant pel seu compte.

Aquí topem amb un potencial problema: si cada país desenvolupa el seu propi sistema sense uns criteris estàndard, ens podríem trobar que els diferents models no siguin compatibles entre si. L’escenari ideal, doncs, seria crear un estàndard, però ja no només europeu, sinó mundial. Perquè amb el “Digital Green Pass” de la UE, què passarà amb els turistes americans, xinesos o russos, que vulguin venir a un país de la unió? I si som nosaltres, els que en volem sortir? No té més sentit que en una pandèmia, que precisament afecta tot el món, busquem una solució conjunta i global?

Aquí entra en joc el Good Health Pass Collaborative, una iniciativa oberta, inclusiva, intersectorial i sense ànim de lucre, que ha unit organitzacions cabdals dels sectors tecnològic, sanitari i turístic per crear un sistema interoperable de passis digitals, per poder reobrir l’economia en l’àmbit mundial. Segons Dakota Gruener, directora executiva de la companyia ID2020: “la fragmentació és un risc que simplement no podem ignorar. Per ser de valor per als usuaris, les credencials han de ser acceptats al checkin, en travessar fronteres, i en molts més punts. Podem aconseguir-ho, fins i tot amb múltiples sistemes, sempre que les solucions s’adhereixin a uns estàndards oberts, i participin d’un marc de governança comú. Però, sense aquests, la fragmentació és inevitable, i els viatgers, i l’economia, continuaran patint innecessàriament”.

Des del CBCat compartim l’opinió del Good Health Pass Collaborative, i és per això que formem part dels col·laboradors de la iniciativa, juntament amb la Cambra Internacional de Comerç (ICC), i d’altres empreses pioneres en els seus sectors.

Read this article in English

Translate »