RESPRING BY FLEXIDAO

Descripció del projecte o solució

És en l’àmbit de les certificacions i garanties d’orígens on la startup barcelonina FlexiDAO s’especialitza, exercint de node entre els productors d’energia verda i els compradors d’aquesta energia.

Mitjançant la seva plataforma de software RESpring, FlexiDAO permet connectar productors i consumidors a través d’un sistema de certificació intern.

El procés s’inicia amb la generació d’energia verda en una central recollida dins de la plataforma. Per la producció d’aquesta energia, se li expedeixen a la central uns certificats de generació, en funció de la quantitat d’energia produïda.

Al mateix temps, per l’extrem dels consumidors inscrits dins de la plataforma, es generen certificats de consum, també en funció de la quantitat d’energia consumida.

Ambdós certificats s’encreuen fusionant-se en un únic de nou que comparteixen productor i consumidor, on s’acredita l’origen renovable de l’energia consumida.

Aquest procés d’encreuament de certificats es repeteix cada hora, permetent al consumidor un monitoratge de l’origen de l’energia de la qual s’està alimentant, les seves emissions i costos associats, arribant fins a la planta exacta on ha sigut produïda. A més aquests certificats s’emmagatzemen oferint un històric de la demanda coberta per fonts verdes pel punt de consum.

Així doncs, el software permet un seguiment de l’energia 24 hores al dia els set dies de la setmana, possibilitat un coneixement integral de com, quan i quina ruta ha seguit l’energia que arriba al punt de consum.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

La tecnologia blockchain té un paper fonamental en el funcionament de RESpring, ja que actua com un notari digital.

És gràcies a la blockchain que es pot realitzar la connexió entre la planta generadora i el punt de consum, amb el conseqüent el seguiment de l’energia, de forma totalment fiable, sense donar lloc a la manipulació de les dades.

De la mateixa manera, els diferents certificats emesos, s’emmagatzemen a la blockchain, oferint així un registre inalterable en el temps, però permetent un fàcil accés a aquestes, facilitant així tasques de control o auditories energètiques.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

La plataforma es troba actualment en un TRL de 9 el màxim dins l’escala TRL, perquè ja és disponible a escala mundial, essent utilitzat per companyies com Google, Acciona, o Iberdrola entre moltes altres.

De cara al futur, es preveu que aquestes garanties d’origen seran implementades des de les administracions com a requisits necessaris per gaudir de bonificacions o evitar sancions, així que la rellevància de sistemes com els que ofereix FleiDAO augmentaran significativament.

Font de la informació

Per a més informació sobre la plataforma, consultar la pàgina web: 

https://www.flexidao.com/respring

Resum elaborat en data de març de 2023.

Translate »