GRID SINGULARITY

Títol del projecte o solució

Singularity Map.

Empresa titular del projecte o solució

Desenvolupat per Grid Singularity.

Categorització del projecte o solució en el sector energètic

Comunitats energètiques, Marketplaces energètics.

Descripció del projecte o solució

Grid Singularity he desenvolupat una plataforma de simulacions de comunitats energètiques, per ajudar a visualitzar als usuaris, com es poden beneficiar de ser partícips d’aquestes.

La seva eina de simulació permet representar a escala mundial, un punt de consum, una casa, una indústria. Aquest punt de consum, es pot escollir de forma predeterminada segons una llibreria que la mateixa eina ofereix o es pot personalitzar per representar el perfil de consum real

Un cop integrat el consum, també es poden representar sistemes de generació fotovoltaics associats a aquest punt així com bateries o altres sistemes d’emmagatzematge, amb el que es pot definir totalment aquest primer punt.

De la mateixa manera que amb el primer, es poden definir tants punts com la comunitat tingui, oferint així una visió realista de les necessitats i aportacions de cada membre d’aquesta.

Les funcionalitats d’aquesta eina són molt extenses, permetent un cop descrita la comunitat, com vols que sigui el comportament de la xarxa, incloent-hi funcions com la venda d’energia excedent a aquesta, i la divisa que es vol emprar.

Amb les configuracions corresponents realitzades, es pot iniciar la simulació. La plataforma ofereix simulacions amb diferents intervals de temps per poder visualitzar el comportament en diferents èpoques de l’any.

Els resultats d’aquesta simulació aporten dades com, quins són els intercanvis previstos d’energia, a quin preu total ascendirà aquest intercanvi, així com permet veure clarament quin serà sentit de potència, deixant clar si en un moment un punt es tracta de consumidor de la xarxa, de la comunitat o si, per contra, és productor d’energia. En menor detall també presenta gràfics d’autosuficiència energètica de la comunitat així com els costos comparats a no trobar-se dins una comunitat.

Finalment, com a característica addicional, el software permet veure exemples reals de comunitats simulades arreu del món ajudants a tenir una major percepció de l’existència d’aquestes.

Rol de la tecnologia blockchain en el projecte o solució

La tecnologia blockchain, tot i no ser indispensable en aquest projecte, ha volgut ser inclosa dins d’aquest per voluntat dels mateixos desenvolupadors, empresa reconeguda dins del camp d’aquesta tecnologia.

En l’estat actual de la plataforma, on només es produeixen aquestes simulacions, blockchain s’utilitza per assegurar les dades dels usuaris, que per realitzar la creació de comunitats, on molts cops aquestes fan referència als seus llocs de treball o habitatges, han de tindre un registre previ. En aquest registre previ, el recull de les dades dins de blockchain, les fa immutables, evitant que aquestes es puguin obtenir per terceres parts.

En els estats futurs del projecte s’implementaran més funcionalitats d’aquesta tecnologia, però encara no són una realitat.

TRL (Technology Readiness Level) del projecte o solució

L’eina de simulacions de Grid Singularity compta amb una puntuació dins l’escala TRL de 9, la màxima dins aquesta.

Amb més de 700 comunitats enregistrades arreu del món, les funcionalitats que ofereix estan molt polides, donant informació molt útil a l’hora de crear una comunitat o establir una relació d’intercanvi d’energia “peer to peer”.

Cal destacar també la voluntat de la companyia de portar al pla físic aquests entorns simulats amb pilots on pretenen portar a terme, mitjançant l’ajuda tècnica d’altres companyies, les comunitats plantejades.

Finalment, cal mencionar que una gran càrrega que tenen iniciatives com aquesta és la regulació referent a comunitats energètiques de cada país, A Espanya, no hi ha gran permitivitat sobre les funcions que poden desenvolupar aquestes comunitats, però en el moment que aquesta barrera se sobrepassi, donat l’alt recurs solar del qual disposa la regió, pot esperar-se una explosió del sector.

Font de la informació

 Per a més informació consulteu el web i l’eina: 

https://gridsingularity.com/

https://gridsingularity.com/singularity-map

Resum elaborat a data d’abril de 2023.

Translate »